Hyrförsäkring

Hyrförsäkring utgör ett skydd för dig som kund och användare av Kranlyft i Karlshamn AB:s hyresobjekt. Hyrförsäkringen omfattar inbrott, stöld, brand, vattenskada och skadegörelse på hyresobjektet.

Försäkringen är obligatorisk vid all uthyrning och skall, för att vara gällande, tecknas vid hyrtillfället. Denna regel kan endast undanröjas genom att kund innehar och kan styrka annan försäkring med jämförbar omfattning och på motsvarande sätt utgör likvärdigt skydd.

Försäkringsvillkor

Försäkringen gäller i Sverige.

Det åligger hyrestagaren och/eller användaren att vidta sådana åtgärder som skyddar hyresobjektet och som verkligt försvåra möjligheterna till stöld eller olovligt brukande alternativt olovligt omhändertagande. Hyresobjekt och hyresmaterial skall förvaras i låst utrymme med godkänt klassat lås och tillse att obehöriga ej har tillgång till utrymmet.

Det ankommer också hyrestagaren/användaren att vid en förlust av hyresobjektet kunna redogöra och vidimera de för skyddandet vidtagna åtgärderna i polisrapporten. Hyrestagaren/användaren skall också nogsamt följa instruktionerna för handhavande.

Vid inbrott, stöld och i vissa fall brand skall detta alltid polisanmälas. Polisrapport eller kopia av denna skall alltid lämnas personligen till Kranlyft i Karlshamn AB. Stöldanmälan och polisrapport ligger till grund för vidare utredning.

Hyran debiteras kunden till dess polisrapporten är inlämnad och utredningen är avslutad. Vid skada av brand, vatten eller annan skada skall hyrestagaren på egen bekostnad transportera hyresobjektet till Kranlyft i Karlshamn AB.

Då skadan blivit besiktigad och bedömd anses hyresobjektet returnerat och hyresdebiteringen avbryts. Den försäkrade skall följa lagar, myndigheters föreskrifter, förordningar och tillverkare eller leverantör som meddelas i syfte om att förhindra eller begränsa skada.

Avgifter och självrisker

Försäkringspremien debiteras med 6% + moms baserat på grundhyreskostnaden. Då hyrförsäkringen utnyttjas debiteras självrisk + moms.

Lägsta utdebiterade självriskbeloppet är 3000 kr (anskaffningsvärde upp till 35 000 kr) och högsta utdebiterade självriskbelopp är ett prisbasbelopp (anskaffningsvärde från 250 000 kr och uppåt). Vid skada som understiger självrisken debiteras hyrestagaren/kunden verklig kostnad.

Kranlyft i Karlshamn AB förbehåller sig rätten att varje år justera premienivå och självrisker.

Begränsningar

Försäkringen gäller hyresobjektet i vad ovan sagts i omfattning. Försäkringen omfattar således inte skador på egen eller annans egendom eller följdskador som kan hänföras till det försäkrade hyresobjektet. Hyrestagaren eller användaren (och/eller dennes medhjälpare) av hyresobjektet omfattas inte på något sätt av denna försäkring.

Försäkringen omfattar ej skador uppkomna i samband med eller vid felaktigt handhavande och/eller vårdslöst brukande eller hantering, förslitning etc. Försäkringen gäller ej heller för klotter. Försäkringen omfattar inte stöld där hyresobjekt/hyresmaterial ej förvarats enligt uthyrarens villkor.

Försäkringen omfattar inte skador som uppkommer i samband med transport om inte hyrestagaren själv utför transporten med eget fordon.

Om skada inträffar

Vid användning av hyresförsäkringen, se nedan:

  1. Fyll i skadeblanketten som finns på uthyrarens hemsida i menyn i PDF format.
  2. Gör polisanmälan och lämna noggranna och detaljerade uppgifter. Gäller vid inbrott, stöld och skadegörelse, som i vissa fall även kan omfatta brand.
  3. I polisrapporten skall det framgå vilka omständigheter som rådde och vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra skadan.
  4. Kontakta Kranlyft i Karlshamn AB på tel. 0454-156 00, menyval 1, uppge följande: ditt namn och telefonnummer, i de fall det är företag som är hyrestagare uppger du företagsnamn, om kund är annan än inringaren uppger du kundens namn, hyresavtalets nummer, skadat hyresobjekt, skadans art och omfattning, var, hur och när skadan inträffade. Kranlyft ger dig vidare instruktioner om hur ärendet fortlöper och behandlas. Lämna in ifylld skadeblankett och ev. polisanmälan till Kranlyft.