Hyresvillkor

För uthyrning av maskiner och utrustning till byggnads-, underhålls- och anläggningsarbeten m.m

§ 1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans/återlämnande

All hyresmateriel levereras fritt vår depå. Frakt och transportkostnad till och från depå eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma depå. Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider.

§ 3 A Uthyrning för obestämd tid

(löpande hyresdebitering)
Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. Varje påbörjad dag debiteras, efter kl. 09.00, som en ny dag. Vid återlämnande av hyresmaterial innan kl. 09.00 räknas föregående dag som dag för återlämnandet, om inget annat avtalats.

§ 3 B Uthyrning för bestämd tid

Materielen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterielen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

§ 4 Hyresberäkning

Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift om högst 8 timmar per dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning (flerskift) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dagshyra. Minimihyra om en dag tillämpas.

§ 4 A Semester och ledighet

För samtliga hyresformer debiteras hyra även under semesterperiod och annan motsvarande ledighet, om inget annat avtalats.

§ 5 Äganderätt till hyresmateriel

Hyresmaterielen är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill. Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

§ 6 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser. Hyrestagaren svarar också för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.

§ 6 A Undersökningsplikt

Hyrestagaren skall snarast efter mottagandet av hyresmaterielen och alltid innan objektet tas i drift, utföra erforderlig kontroll och noggrant undersöka hyresmaterielen.

§ 6 B Reklamation

Anmärkning mot hyresmateriel ska anmälas snarast till uthyraren för att kunna göras gällande och senast inom en vecka efter att hyresmaterialet har blivit tillgängligt för hyrestagaren. Om inte hyrestagaren anmärker på hyresmaterialets skick inom angiven tid så anses hyresmaterialet mottaget i fullgott skick.

§ 7 Tillsyn och vård

Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterielen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 8 Reparationer

Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt § 7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet, debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 9 Ansvar för skador

Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.

Hyrestagaren är ansvarig, till det fulla värdet, för förlust av hyresmateriel samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning.

Om uthyraren tillkallas för att kontrollera fel på hyresmateriel hos kund och felet visar sig vara kundens eget fel, såsom felaktig användning m.m. kommer en löpande kostnad debiteras hyrestagaren, med för tiden gällande timpris. Jourtillägg tillkommer på helger och helgdagar med en minidebitering på 1000kr och därefter löpande timdebitering enligt för tiden gällande jourtimpris.

§ 10 Åtgärder vid fel, skada och stöld

Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Vid skada skall omgående komplett ifylld skadeanmälan, och vid förlust skall kopia av polisanmälan lämnas. Blankett för skadeanmälan går att finna på https://kranlyft.net/skadeblankett/

Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckts eller bort upptäckas av hyrestagaren, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Förlorad hyresmateriel som inte ersätts genom hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren.

Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren. För att hyrestagarens skall kunna nyttja Kranlyfts hyrförsäkring vid stöld, skall hyresmaterialet förvaras inlåst med en godkänd klassad låsanordning.

Ej återlämnade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.
Reparation av skador debiteras särskilt sedan varan återlämnats och blivit genomgången i vår verkstad.

§ 11 Försäkring

Hyrestagaren skall genom allriskförsäkring hålla hyresobjektet/hyresmaterialet försäkrat till anskaffningsvärdet. Hyrestagaren är skyldig att på begäran uppge och styrka sitt försäkringsskydd. Om inte annat avtalats tillkommer Kranlyfts hyrförsäkring för uthyrda objekt/material.

– se fullständiga försäkringsvillkor på uthyrarens hemsida. https://kranlyft.net/hyrforsakring/

§ 12 Försenad eller felaktig leverans

Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet.

Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresmaterielen eller lämna annan godtagbar hyresmateriel och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt, eller bort märka felet meddelar uthyraren härom (reklamation).

§ 13 Uthyrarens hävningsrätt m.m.

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och återtaga den uthyrda hyresmaterielen om:

a) Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren.

b) Hyresmaterielen utsättes för onormal användning eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.

c) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

§ 14 Force Majeure

Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada, som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15 Tvist

Tvist på grund av avtalet ska slutligt avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol, på uthyrningsföretagets hemort, för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande. Språket ska vara svenska.

§ 16 Allmänna betalningsvillkor

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 20 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med 10 procentenheter, vartill – i förekommande fall – kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker med 15 dagars intervall, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra.

Fakturaavgift för pappersfakturor tillkommer. Legitimationskontroll är obligatorisk.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar och eventuella tryckfel.